Muuttuvat käytännöt, pelisäännöt ja sosiaaliset normit

Järjestimme toukokuussa webinaarin ja työpajan teemalla Työympäristöt pandemian keskellä. Olemme koonneet tästä webinaarista artikkelisarjan kunkin käsitellyn aihealueen ympärille. 

Näissä artikkeleissa referoimme käytyä keskustelua ja nostamme esiin keskeisiä oppeja ja ajatuksia.

Webinaarimme ensimmäisenä keskusteluaiheena käsiteltiin sosiaalista työympäristöä otsikolla Muuttuvat käytännöt, pelisäännöt ja normit. Keskustelemassa aiheesta olivat Riina Hellström People Geeksin toimitusjohtaja, Elisan henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho, Anita Ovaska Hack the Housesta ja Ilkka Mäkitalo, Howspacen perustaja ja toimitusjohtaja. 

Tapahtumaa edeltäneissä Howspacen alustalla käydyissä keskusteluissa toimintakulttuureihin sekä johtamiseen ja esimiestyöhön yleisesti kohdistuvat muutospaineet nähtiin yhtenä pandemian organisaatiolille aiheuttamista suurimmista haasteista. Webinaarin aikana keskustelu painottui erityisesti etätyöskentelyyn, niin haasteineen kuin positiivisine puolineen.

KESKUSTELUN TEEMAT

 • Työntekijöiden jaksamisen tukeminen etätöissä

 • Erilaiset valmiudet vaikuttavat etätyöskentelyyn

 • Luottamus ja kohtaamiset etätyöaikana

 • Kriisin positiivisia vaikutuksia

Esimiestyö uusissa haasteissa

Miten työntekijöiden jaksamista tuetaan etätyössä?

Päivittäiset pitkät videoneuvottelut toisensa perään ovat verottaneet monien jaksamista. Tämä on alkanut näkymään yritysten arjessa. Ihmisten työssäjaksamista ja kognitiivisia kykyjä on tänä aikana tärkeä tukea. Kriisi on asettanut organisaatioiden esimiestyön koetukselle. Esimiestyö, johtaminen, itseohjautuvuuden tukeminen ja itseorganisoituminen kohtaavat nyt suuria haasteita ja vaativat uusia tapoja toimia.  Elisalla jo kuusi vuotta esimiehille koulutettu valmentava johtamistapa on ollut hyvä pohja, kun etätyöskentely on tuonut uusia haasteita esimiestyöhön.

Tukea virtuaalifasilitoinnista

People Geeksin Riina Hellström uskoo hyvän virtuaalifasilitoinnin tarpeen ja kysynnän kasvavan. “Se on katalyytti, joka nostaa tehoja tällaisessa työskentelyssä.” Tähän yhtyy myös Howspacen Ilkka Mäkitalo. Hän pitää erityisen tärkeänä myös reaaliaikaisten tilanteiden ulkopuolella jatkuvan toiminnan fasilitointia, jossa hän näkee vielä paljon tarvetta kehittämiselle ja oppimiselle. 

Erilaisia lähtökohtia ja valmiuksia etätyöskentelyyn

Suurille organisaatioille muutos ollut pienempi. Nopean muutoksen vaikutukset ja sopeutuminen siihen on ollut hyvin eritasoista. Etätöihin ja -kokouksiin tottuneet suurissa kansainväliset organisaatiossa muutos ei ole ollut yhtä suuri, kuin perinteisemmin toimineissa pk-yrityksissä. 

Eri maita verrattaessa etätyöskentelyn haasteet ovat olleet suurempia hyvin hierarkisissa kulttuureissa (USA, Ranska, Italia), tai joissa fyysinen läheisyys, poskisuudelmat ja halaaminen kuuluu kaikkiin kohtaamisiin.

Organisaatioilla on ilmennyt myös suuria sisäisiä eroja etätyövalmiuksissa. Toiset tiimit ovat työskennelleet hajautetusti eri paikkakunnilla tai eri maissa jo pidempään, ja hyvät käytännöt ja rutiinit etätyöhön ovat olleet jo valmiina. Saman talon ennen pelkkää “läsnätyötä” tehneet tiimit, ovat joutuneet viikossa opettelemaan etätyön käytänteitä, etäjohtamista ja itseorganisoitumista. “Jos työssä on ollut ongelmia ne on tulleet esiin nyt.” Merja Ranta-aho Elisalta sanoo. Kaikkien on ollut pakko sopeutua uuteen lyhyessä ajassa.

Luottamus ja kohtaamiset etätyöaikana

Asenne ajasta ja paikasta riippumattomaan työskentelyyn on muuttumassa yleisesti tämän etätyö ajan myötä. Vapaassa työskentelyssä luottamuksen merkitys korostuu. 

Organisaation arvot, vahva kulttuuri ja omaksutut periaatteet luovat perustan luottamukselle. Luottamusta lisäävät tavat organisoitua ja kohdata ovat tärkeitä, kun sosiaalinen aika jää vähin. Jos etätyössä ei huolehdita työntekijöiden vapaamuotoisista kohtaamisista, se syö yhteisön sosiaalista pääomaa. Ihmiset muodostavat työpaikan.

Virtuaaliset päiväkahvit tai etäafterworkit ovat tulleet korvaamaan fyysisiä kahvihuone keskusteluita. Kohtaamisia täytyy nyt erikseen järjestää, varata kalenteriin agendatonta aikaa ja saatavuus näkyvyyttä. Kynnystä ad hoc-kohtaamiskutsuihin pitää madaltaa. Videon käyttö tapaamisissa on todella tärkeää.

"Ihmiset ovat sosiaalisia eläimiä ja yksi pandemia ei tule tätä poistamaan"

Riina Hellstrom

Osallistujakysymys:

Mikä näistä vaihtoehdoista tulee muuttumaan eniten pandemian aikana?

Osallistujien vastauksissa korostui erityisesti pandemian vaikutus työntekemisen tapoihin (20), etätyökäytäntöihin (15) sekä työmatkoihin (7).

Työsopimuksiin, prosesseihin, palkitsemiseen ja koulutukseen ei vielä ollut koettu vaikutuksia. 

Näyttökuva 2021-3-31 kello 10.12.09

Kriisin positiivisia vaikutuksia

Työprofiilit ovat työyhteisöissä tasa-arvoistuneet hyvin nopeasti kaikkia kohdanneen etätyöskentelyn myötä. Ruudun välityksellä toista ei lokeroida yhtä herkästi alitajuisen mielikuvan perusteella, vaan ihmisten ajattelu ja näkemykset pääsevät paremmin esiin.

Sallivuus ja jousto on lisääntynyt haasteellisen ajan myötä. Etätyöskentelyn on tuonut nostanut esiin enemmän ihmisyyttä ja ymmärrystä toisia kohtaan, kun kodin tapahtumat tulevat väkisin mukaan työskentelyyn ja yhteydet katkeilee välillä kaikilla. 

Kun kaikki ovat joutuneet kokeilemaan uutta nopeasti, täydellisyyttäkään ei enää odoteta. Nyt uskalletaan kokeilla rohkeasti uutta ja kaiken ei tarvitse toimia tai onnistua heti. Moni myytti on murtunut. On huomattu, että mahdottomiksi miellettyjä asioita onkin täysin mahdollista tehdä. Erilaisten toimintatapojen kehittäminen kiinnostaa nyt kaikkia ja kaikki kokevat ne tärkeiksi. 

Yhteenveto

Voimme varmasti todeta, että suuresta kriisistä huolimatta, korona pandemia on avannut arkemme myös monia hyviä ulottuvuuksia, jotka tulevat muuttamaan työelämää pysyvästi. Muutoksissa ollaan vasta alussa ja suuntia haetaan niin yhdessä kuin erikseen. Kunkin organisaation tärkeää löytää omat tapansa viedä muutoksia eteenpäin heidän kulttuuriinsa ja toimintaansa sopivalla tavalla. Merja Ranta-aho tiivisti asian hyvin Howspace -keskustelussa: “Vaikka näemme julkisuudessa runsaasti erilaisia toimintamalleja, jokaisen täytyy kuitenkin itse hahmottaa, millaista oman organisaation työ on, mitkä sen erityiset haasteet ovat ja millä edellytyksillä ne voi ratkaista.” Kysyntä ulkopuoliselle muutoksen fasilitoinnille sisäisen pohdinnan tukena tulee taatusti siis lisääntymään.

Työprofiilit ovat työyhteisöissä tasa-arvoistuneet hyvin nopeasti kaikkia kohdanneen etätyöskentelyn myötä. Ruudun välityksellä toista ei lokeroida yhtä herkästi alitajuisen mielikuvan perusteella, vaan ihmisten ajattelu ja näkemykset pääsevät paremmin esiin.

Sallivuus ja jousto on lisääntynyt haasteellisen ajan myötä. Etätyöskentelyn on tuonut nostanut esiin enemmän ihmisyyttä ja ymmärrystä toisia kohtaan, kun kodin tapahtumat tulevat väkisin mukaan työskentelyyn ja yhteydet katkeilee välillä kaikilla. 

Kun kaikki ovat joutuneet kokeilemaan uutta nopeasti, täydellisyyttäkään ei enää odoteta. Nyt uskalletaan kokeilla rohkeasti uutta ja kaiken ei tarvitse toimia tai onnistua heti. Moni myytti on murtunut. On huomattu, että mahdottomiksi miellettyjä asioita onkin täysin mahdollista tehdä. Erilaisten toimintatapojen kehittäminen kiinnostaa nyt kaikkia ja kaikki kokevat ne tärkeiksi. 

Virtuaalinen

Älytoimiston ratkaisuista tukea uuteen arkeen

TEEMAT

 • Teknologia tuo turvallisuutta työympäristöihin

 • Tekoäly ja data tukemassa organisaatioita ja etätyötä

 • Yhteisön merkitys korostuu

 • Kiinteistöala suuressa muutoksessa

virtuaalinen

Fyysinen

Toimitilat ja fyysiset ympäristöt pandemian aikana ja jälkeen

TEEMAT

 • Toimiston rooli muuttuu

 • Paluu työpaikalle – mitä huomioitava

 • Työympäristösuunnittelu muuttuu

 • Tietoa jaettava yli toimialarajojen

Näyttökuva 2021-3-31 kello 9.10.02